Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Văn bản ký kết phối hợp hoạt động giữa Hội KHH và Phòng GD&ĐT

Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa có phương thức hoạt động khác nhau, nhưng cùng mục đích là góp phần thúc đẩy giáo dục huyện nhà, xây dựng xã hội học tập phù hợp với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của thời đại

    HỘI KHUYẾN HỌC- PHÒNG GD&ĐT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     HUYỆN HƯỚNG HÓA                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: ……./GD&ĐT                    Hướng Hóa, ngày    tháng9 năm 2008

 

VĂN BẢN KÝ KẾT PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA

HỘI KHUYẾN HỌC VÀ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa có phương thức hoạt động khác nhau, nhưng cùng mục đích là góp phần thúc đẩy giáo dục huyện nhà, xây dựng xã hội học tập phù hợp với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của thời đại.

Trên địa bàn huyện, 5 năm qua với sự phối hợp khá chặt chẽ và những hoạt động thiết thực, hai ngành đã cùng tạo dựng nguồn sinh khí mới cho sự phát triển của giáo dục và nhà trường cũng như đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Phát huy thành quả đó, từ năm học 2008 - 2009 trở về sau, hai ngành thống nhất tập trung sự phối hợp vào những nội dung cơ bản sau:

1. Những vấn đề chung:

1. Tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và phối hợp với các ngành, các đoàn thể triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 cỷa Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 09/2008/BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung củng cố các Trung tâm HTCĐ xã, thị trấn, đưa các Trung tâm này đi vào hoạt động đúng chức năng của nó là một bộ phận của GDTX nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Phát huy thế mạnh trong những hoạt động của mỗi ngành tạo điều kiện và cơ hội cho sự phát triển của giáo dục và nhà trường, tiếp tục củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS tiến tới phổ cập THPT ở những địa bàn có nhu cầu và điều kiện, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

2. Những nội dung cụ thể:

1. Hội khuyến học:

- Tạo dư luận và hành động cụ thể của toàn xã hội hưởng ứng các phong trào giáo dục và nhà trường: Chống tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giaó dục, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý tài chính, xây dựng trường học thân thiện, môi trường xanh - sạch - đẹp …

- Bằng nhiều con đường, khai thác mọi nguồn lực ở cơ sở, huyện, tỉnh, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội …, đảm bảo nguồn lực để ổn định các chương trình khuyến học, khuyến tài: Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi, nhà giáo và các cán bộ quản lý giáo dục xuất sắc, đỡ đầu dài hạn học sinh nghèo, cấp học bổng cho các đối tượng học sinh khác …

2. Ngành Giáo dục và Đào tạo:

- Thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với Hội khuyến học, cùng với Hội thúc đẩy sự phát triển của phong trào khuyến học ở huyện, cơ sở và nhà trường.

- Bản thân Phòng GD&ĐT và các trường học xây dựng được Chi hội khuyến học mạnh, hoạt động có hiệu quả, có báo khuyến học dân trí, có đỡ đầu dài hạn ít nhất 01 học sinh nghèo, thực sự là Chi hội nòng cốt thúc đẩy phong trào khuyến học địa phương.

- Có chủ trương và hình thức động viên thích hợp hướng các trường học vào việc tích cực tham mưu cho địa phương (thậm chí có lúc, có nơi trực tiếp giúp việc) cho Hội khuyến học cơ sở về: Xây dựng kế hoạch năm, xây dựng bộ hồ sơ khuyến học, thực hiện các báo cáo định kỳ 6 tháng (30/5) cả năm (20/11), tổ chức tự kiểm tra đánh giá phong trào khuyến học hàng năm, lập các hồ sơ đề nghị khen thưởng, phát hiện và tổ chức cho học sinh tham gia các chương trình khuyến học ..

 

TM HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN          TM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 CHỦ TỊCH                                                     TRƯỞNG PHÒNG

              Nguyễn Thị Ninh                                                      Hồ Xuân Phúc

(đã ký)                                                                        (đã ký)

 


Tin đã đưa
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn